شرح وظایف کارشناس مسوول ایمنی بیمار در بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار

1-همکاری در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان.
2-هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان.
3-تدوین،اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار با همکاری ذینفعان.
3-شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روشهای اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارایه خدمات بهینه.
4-خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیماردر بیمارستان.
5-طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از  استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیماردر بیمارستان.
6-بررسی فرهنگ ایمنی بیمار برمبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن.
7-شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان.
8-همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع.
9-نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان.
10-شرکت و همکاری فعالانه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونگی راهبری موضوعات تهدیدکننده ایمنی بیمار.
11- شرکت و همکاری فعالانه در تحلیل ریشه ای وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار.
12- اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان.
13- بسترسازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در بیمارستان.
14-نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضای تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجرای وظایف.
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-6-23 12:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ