اعضای ثابت کمیته :

رئیس بیمارستان 
مدیر بیمارستان 
مدیر خدمات پرستاری
مسئول واحد بهبود کیفیت 
 
سوپروایزر آموزشی 
رابط ارزشیابی بیمارستان 
تعدادی از روسای بخش های اصلی بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان

دبیر کمیته : مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان

شرح وظایف کمیته

- هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان
- تدوین فهرست اولویت ها و شاخص های بهبود کیفیت بیمارستان
- بازنگری و تحلیل داده های حاصل از پایش نتایج اجرای فرآیندها و تدبیر اقدامات اصلاحی
- پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
- نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی
- تدوین مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در سطح بیمارستان
- پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان

توالی برگزاری کمیته

حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد.

توضیح

این کمیته جایگزین کمیته مدیریت کیفی و کمیته ارزشیابی درونی در ضوابط فعلی ارزشیابی می گردد.

بازگشت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-13 9:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ